Gelbwesten und Bombenanschlag auf Straßburger Weihnachtsmarkt

بمب علیه جلیقه زردها 

دیروز در شهز اشتراسبورگ فرانسه یک مرد جوان بعنوان “عامل” بمب گذاری در بازار کریسمس دستگیر شد و دیگری با گلوله پلیس کشته شد. پلیس به جلیقه زردها برای “حفظ امنیتشان” اعلام کرد که از تجمع و تظاهرات خودداری کنند. جلیقه زردها گفتند این نقشه ها حقه خود امنیتی هاست و آنها به اعتراضات و تجمع خود ادامه میدهند.
سال 2005 با نوشتن این کتاب بنام “تروریست یا بازیچه امنیتی ها” مستند نقشه و همکاری سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه در دست داشتن نقشه بمب گزاری ها در فرانسه و آخرین نمونه آن در آنزمان “بمب گذاری در بازار کریسمس اشتراسبورگ” مکتوب نشان داده شد. امروز دوباره همان سناریو با همان نام و همان مکان تکرار میشود. اگر مردم فراموش کرده باشند حضور یک کتاب درمطبوعات بین المللی را نمیتوانند از بین ببرند. این جای خوشحالیست که جلیقه زردها امروز همان را میگویند که این کتاب 12 سال پیش افشاء کرد. گر چه برای من بعنوان نویسنده اش زندگیم را از همه کانالها یشان سالهای زیادی با خشونت همه جانبه جهنم کردند. یک قاضی آلمانی از جمع دوستانم بمن گفت: نسرین چرا خودت را با آن بالا بالائی ها درگیر کردی؟

جنبش جلیقه زردها از مرز فرانسه گذشته و در کشورهای عراق، مجارستان، بلغارستان،بلژیک وهلند گسترش یافته است. اروپا از وحشت یک انقلاب به خود میلرزد و از این ببعد تاریخ  باز هم بمانند سال 2000 شاهد صحنه سازی های مختلفی خواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *