جایزه شیر طلائی

https://www.youtube.com/watch?v=6_5IGIBwJ48

اینجا شیر طلائی جایزه میدهند و برای نویسندگان، ژورنالیست ها و همچنین هنرمندان فرش قرمز پهن میکنند. 
اگر نویسنده ایرانی زنده یاد علی اشرف درویشیان را به اینجا دعوت میکردند میتوان حدس زد چه جوابی میداد. اگر فرحی یزدی روزنامه نگار مبارز این را میشنبد دهانش را میدوخت؟ اگر صادق هدایت از این فرش قرمز خبر میشد چه مینوشت؟ شاید میگفت: „تف! من دیگه شاعری را طلاق دادم“.

Veröffentlicht von

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert