ایران ملک شخصی هیچ خاندانی نیست

 

اعتراضات بر حق مردم ایران به خود ملت ایران تعلق دارد. این مردم معترض هستند که بار رنجها، تبعیض ها و توهین ها را بدوش کشیده و دهها سال تحمل کردند. ایران ملک شخصی هیچ خاندانی نیست که چهل سال پیش میلیاردها دلار سرمایه مردم را با کمک دلالان به بانک های حارج کشور انتقال دادند و چهل سال است که شاهانه در دلار غلط میزنند و سوداگری میکنند. برادرهای خود را میکشند و افراد خانواده را مسموم میکنند تا تاج و تخت خیالیشان را حفظ کنند.( نگاه کنید به اخبار خودکشی علیرضا پهلوی و کشته شدن لیلا پهلوی). آنها که خود را میان صفوف معترضین میاندازند و „شاه شاه“ میکنند یا نمیدانند و احمقند و یا تحریک شده بمیان صفوف میایند.
مردم ایران با انقلاب بزرگترین قدم را برای زندگی بهتر در تاریخ جهان به ثبت رساندند اما آنها که بعد از عقب راندن عراقی های متجاوز جنگ را ادامه دادند مقصر هستند نه انقلاب و نسل انقلاب.
من از نسل انقلابی میگویم که دوران شاه را با استبداذ و تبعیض در همه سطح جامعه میدیدم. آزادی نوشتن یک انشاء انتقادی در دبیرستان باعث اخراج از دبیرستان و محرومیت در امتخانات نهائی دیپلم شد.
آن ناآگاهانی که دنبال کف زدن های هیجان انگیز „شاه شاه“ همرا میشوند. چشمشان را بتاریخ ما نسل انقلاب بدوزند. نسل انقلاب خواهان آزادی برابری و قانون بود. قانون مدنی را مردم مینویسند. آزادی را مردم میخواهند . هیچ شاهی با مردم خود عادل نبود که الان سوداگران دلار از واشنگتن مردم  ایران را ابله و خود را صاحب فکری پیشرفته تر و حامی مردم میپندارند. هیچ تاج و تخت و سلطنتی به دست مردم بنا نشده است بلکه با زور سرنیزه و چکمه بوده است. این مردمند که تصمیم میگیرند. 

نسرین پارسا
برلین

Veröffentlicht von

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert