گرگهای خاکستری در تبریز


گرگهای خاکستری در تبریز

بازی دو تیم تراکتورسازی تبریز واستقلال با شعارهای فاشیستی ضد قومی و با علامت مخصوص گرگهای خاکستری ترکیه علیه اقوام فارس و کرد همراه بود.
هواداران تراکتورسازی با فریاد ترکیه ترکیه ترکیه و نشان گرگهای خاکستری ( عکس اول ) و همراه داشتن هزاران پرچم ترکیه نشان دادند که بحران سیاست های جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای خود جنگ را به ارتجاعی ترین وجه خود به درون ایران کشانده است.
ترکیه که اینک در خاک سوریه میتازد و کردها را با گاز فسفر میکشد به ایران بعنوان متحد سوریه در زمین فوتبال نشان داد که نفود فاشیستی خود را تا کجا برده است. ایران که در عراق با انقلابی عظیم علیه خود روبروست اینک در درون خاک ایران از طرف اردوغان و وابستگان مزدور او در منگنه قرار گرفته است.
حضور و رشد فاشیست در سراسر دنیا اینک خود را در همه جا نشان میدهد. دولت عثمانی صد سال پیش به قتل عام بزرگ ارامنه دست زد که اینک از نظر بین المللی نسل کشی شناخته شده است. امروزه ترکیه با نسل کشی علیه کردهای سوریه میخواهد دوباره چرخ تاریخ را به عثمانی بزرگ برگرداند.
اما طرفدارن تراکتورسازی تبریز با دادن سلام نظامی به پرچم ترکیه همان کاری را کردند که فقط پان ترکیست های گرگ های خاکستری از آن نفع میبرند.

Veröffentlicht von

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert