هشت مارس روز جهانی زن قرن21

هشت مارس روز جهانی زن باید علیه سیستم جهانی شکایت کرد.

پس از یک قرن از اعلام هشت مارس روز جهانی زن که با انقلاب زنان کارگر در آمریکا ثبت شد، هیلری کلینتون هم خود را رهائی بخش زنان خواند و پرچمدار شد و زنان سرباز را به جبهه جنگهای بدون مرز فرستاد.

امروز به نقش زنانی اشاره میکنم که  از کشورهای توسعه نیافته به جهان صنعتی غرب وارد شدند و ستیز خود را با اندیشه های عقب افتاده پدر سالارانه به پیروی از برنامه های قالبی تحت عنوان „اینتگراسیون „، جهت عدالت خواهی را با کپی کردن از برنامه های وزارتخانه ها عوض کردند. آنها نیز بعنوان پاداش برای „نرمش قهرمانانه“ به  „صدای“ زن ایرانی ، عرب ، افغانی و.. و …معرفی شدند. این زنان برای حفظ بلندگوی خود به اهرم بیصدا کردن زنان مبارز عدالتخواه  تبدیل شدند و تا توانستند بخود عطرهای خوشبو زدند و با میکاپ آرتیست خود را عملا“ از جنبش زنان برای عدالتخواهی جدا کردند و به قهقرا رفتند.  

“ گلوبالیزم“  درمعنای واقعیش جهانی کردن سرمایه داری درنده   که به „جنگ های بدون مرز“ تبدیل شده است و یعنوان  سیستم جهانی ساخت نئولیبرالیسم در تمام جهان با ابزار تکنیکی قدرتمند خود  طبیعت را میکوبد و نابود میکند، زنان را بعنوان „کارگر جنسی“ به برده داری میفرستد و جان و روانشان را نابود میکند، باید علیه آن شکایت کرد و بطور اضطراری جوابی از جانب زنان برای جهان و نجات آن پیدا کرد. این قدم را باید بدون چشم داشت و فقط برای رهائی برداشت. ن-پ

Veröffentlicht von

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert