چه باید کرد؟


کرونا اسلحه بیولوژیکی قرن 21 تولدش همزمان با اوج گرفتن جنبش های برابری طلب و عظیم در سراسر دنیاست. امروز در الجزایر و فرانسه با توجه به اعلام ممنوعیت دولت جهت خروج از خانه ، معترضین در الجزایر و جلیقه زردها در فرانسه با بی اعتنائی به خیابانها رفتند و علیه حکومت جنگ و فقر تظاهرات کردند.تاریخ یک قرن پیش نشان از مبارزات متشکل، فردی و گروهی در دوران حکومت های فاشیستی را در قلب خود ثبت کرده که به پیروزی رسیده اند .نمونه های آن در کشورهای آمریکای لاتین، در جنگ جهانی دوم و مبارزات مردم ایران، فلسطین، الجزایر و برخی کشورهای آفریقائی ست. آلمان نازی در جنگ جهانی دوم زنان یهودی را در کارخانه های اسلحه و مهمات بکار واداشته بود، رنان زندانی میبایست لوله های توپ مهمات را پر میکردند. این زنان با وجود نداشتن هیچکونه اطلاعی از مبارزات مخفی در شرایط اضطراری خود به یک نکته رسیدند که بجای مقدار پودر تعین شده نیمی از پودر را داخل لوله های توپ پر کنند، با اینکار توپ هائی که در جبهه شلیک میشد توان کشتار مورد نظر نازی ها را در جبهه ها نداشتند و یا عمل نمیکردند. زندانیان در بازداشتگاههای مردان که قسمت اعظمشان شامل یهودیان بود وبقیه همجنسگرایان، روشنفکران معترض و افراد سیاسی و عضو سندیکاههای چپ را نیز در خود داشت، توانستند از بازداشتگاه مخوف نازی ها با سازماندهی چپ های سندیکائی و سازمانی خود را سازماندهی کرده و بگریزند. در ایتالیا فاشیسم موسولینی با مقاومت مردم مناطق شهر و کوهستان و روستا شکست خورد. در الجزایر سالهای 50 -60 میلادی گروههای مردمی علیه استعمار فرانسه با پیوستن به ارتش خلقی مارکسیستی توانستند استقلال خود را بدست آورند. در دو جبهه جنگ میان آزادیخواهان و فاشیست اکثرا“ با نبرد مسلحانه همراه بوده است. گرچه که تاکتیک های فرد فرد اعضای جامعه هر کدام بنحوی و با زیرکی نقش بسیار بالائی در نبرد را با خود در تاریخ دارد. اینک که کرونا این جنگ بیولوژیکی زمانی متولد شد که جنبش های انقلابی در سراسر جهان، همانطور که همه شاهد آن بودنند به اوج رسیده و به هدف نزدیک میشد. باید دید که ضرورت مقابله با ویروس ساختگی به همان اندازه مهم است که مقابله با سازندگان، برنامه ریزان و سکوت کنندگان این پروژه جنگی ست. حکومت نظامی مکرون قدم بعدیش کشتار در خانه هاست. پنهان و یا آشکار. حکومت نظامی-کرونائی در فرانسه همزمان با ورود دهها هزار سرباز آمریکائی به آلمان شد. آنها رسیدند و در اطراف روسیه مستقر میشوند

NP. Berlin

Veröffentlicht von

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert